Gepruts Buijtelaar en de zijnen

Hieronder staat wat Sjors, coordinator van de buurtnatuurtuin naast de weggeefwinkel vind van de gang van zaken in Amersfoort.

Goedenmiddag,

Onze mening over de Raadsinformatiebrief* en de daarin genomen besluiten.
Ik ben het eens met de opmerking van Maranke over dat de aangenomen motie goede bescherming bood ook op het punt van aan wie het verkocht zou worden..

Ik snap dat het politiek anders heeft gewerkt; ze hebben het alsnog onmiddellijk uitvoeren van de motie weggestemd.
Ik neem de PvdA en GroenLinks hun standpunten in deze kwalijk: mondeling helemaal voor de initiatieven maar toch tegen stemmen.
Ik waardeer de inzet van de SP bij monde van Ad Meijer voor behoud van de initiatieven en behoud van de democratie (interpellatie).
De beslissing tot verkoop is bovenal niet in het belang van de burgers van Amersfoort. Dat is toch het enige wat ze moeten doen; de burgers dienen. De wijk heeft deze initiatieven hard nodig en daar is onvoldoende bij stil gestaan door het toenmalige en huidige college. Het gaat voor een klein bedrag aan euro’s van de hand terwijl het een onbetaalbare waarde vertegenwoordigd. Domme blinde geldzucht. Alternatieve plekken zijn geen optie. Dit werkt en kost de gemeente niets!
Ik zou desondanks graag zien dat de wethouder in ieder geval 1 aanpassing doet:
Beste Ad,

Het is niet in het voordeel van de gemeente en zeker niet van de omwonenden als het terrein na verkoop langere tijd leeg zou staan. Dit in verband met verloedering vernieling en eventuele kraak van het pand.
De zin bij Kernboodschap punt 2 van de Raadsinformatiebrief: ‘Daarnaast kan de gebruiksovereenkomst…. onder de zelfde voorwaarde van levering van grond binnen zes maanden plaats vinden.’ impliceert dit wel.

Graag zien wij onderstaande regel in het opzeggingscontract dan ook aangepast.

In het opzeggingscontract dossier: L20120735 jhn

is opgenomen

“U dient het onbebouwde terrein achter de weggeefwinkel aan de Keerkring 118 op uiterlijk 1 juli 2013 geheel leeg en ontruimd op te leveren en over te dragen aan ondergetekende…”
Joop de Wit,
Zinnigbeheer namens gemeente Amersfoort
Na verkoop van de gemeente aan de nieuwe koper zouden de huidige partijen Weggeefwinkel en Buurtnatuurtuin gebruik mogen blijven maken van het terrein  indien de verkopende partij dat toestaat, totdat er daadwerkelijk tot ver-)bouw /in gebruikname door de nieuwe eigenaar wordt overgegaan.
Namens de buurtnatuurtuin,
Groeten Sjors
* Gemeente Amersfoort
Inlichtingen bij: R. Weeda, SOB/PO, (033) 469 48 70
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4364472
Aan : Gemeenteraad Datum : 28 mei 2013
Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Programma : 7. Grondzaken
TITEL
Uitvoering motie M-9.1a SP d.d. 26 maart 2013 inzake Weggeefwinkel
KENNISNEMEN VAN
De opties die wij hebben overwogen om motie “Weggeefwinkel blijft op Keerkring 118” (Motie M-
9.1a SP) uit te voeren en onze keuze om de gebruiksovereenkomsten te verlengen en op te zeggen met
een opzegtermijn van 6 maanden zodra een koper bekend is en afspraken over levering van de grond
gemaakt zijn. Uw Raad wordt uiteraard geïnformeerd als er een koper bekend is.
AANLEIDING
Op 26 maart jl. nam u een motie “Weggeefwinkel blijft op Keerkring 118” (Motie M-9.1a SP) aan. U
droeg ons het volgende op:
 het opzeggen van de gebruiksovereenkomsten met de Weggeefwinkel en de Natuurtuin terug
te draaien en daarmee beide voorzieningen op de huidige locatie (Keerkring 118) en onder de
huidige voorwaarden te handhaven;
 opzegging van de gebruiksovereenkomsten pas opnieuw te overwegen als een plan
beschikbaar komt waaruit blijkt dat verkoop op de lange termijn economisch aantrekkelijk is;
 alvorens een besluit te nemen over de daadwerkelijke opzegging van de
gebruiksovereenkomsten in de toekomst de raad hierover tijdig en actief te informeren.
De andere aanleiding is de opdracht om vastgoed, wat geen strategisch belang meer heeft, af te stoten.
In het Besluit van 21 mei jl. hebben wij aangegeven het te betreuren u nog niet eerder te hebben
geïnformeerd over de wijze waarop we de uitvoering van de motie hebben opgepakt. Bij deze
informeren wij u, zoals toegezegd, alsnog over de opties die wij zien voor de uitvoering van de motie.
KERNBOODSCHAP
Wij zien twee mogelijke opties om de motie uit te voeren:
1. De motie naar de letter uit te voeren. Dit betekent dat de met ingang van 1 juli a.s. opgezegde
gebruiksovereenkomsten alsnog worden gehandhaafd. Voor de Kopersvereniging betekent dit dat
de gebruiksovereenkomst met de Kopervereniging Koppel-Karmijn voor de natuurtuin na 1 juli
wordt verlengd met een één jaar. De gebruiksovereenkomst met Stichting Autonoom Centrum
Amersfoort voor de Weggeefwinkel wordt ook verlengd en is – conform de voorwaarden in de
opgezegde overeenkomst – per maand opzegbaar. Onze inschatting is dat als er zich een
gegadigde meldt kort na 1 juli, dat voor de verkoop van het perceel van de Natuurtuin een nadelig
effect zal hebben op de verkoopwaarde en mogelijk een belemmering kan vormen om het perceel
te verkopen.
2. De motie naar de geest uit te voeren. De gebruiksovereenkomst met de Kopervereniging
Koppel-Karmijn voor de Natuurtuin wordt opnieuw aangegaan en daarin wordt de nieuwe
afspraak vastgelegd dat levering van de grond binnen zes maanden plaats kan vinden. Daarmee
vervalt de stilzwijgende verlenging van een jaar. Wij schatten in dat dit voor eventuele kopers een
aanvaardbare termijn is (mede in het licht van eventuele planologische procedures die nodig
kunnen zijn) die geen negatieve consequenties heeft voor de verkoopprijs. Daarnaast kan de
Gemeente Amersfoort
raadsinformatiebrief 4364472 pagina 2
gebruiksovereenkomst met Stichting Autonoom Centrum Amersfoort voor de Weggeefwinkel
onder dezelfde voorwaarde van levering van grond binnen zes maanden plaatsvinden. Daarmee
wordt de opzegtermijn voor Stichting Autonoom Centrum Amersfoort niet één maand (de
opgezegde overeenkomst) maar zes maanden. Het naar de geest uitvoeren van deze motie gebeurt
vanwege onze opdracht om (voormalig) strategisch vastgoed af te stoten.
Gezien de opdracht (vastgelegd bij de jaarrekening 2011 en de daarna volgende begrotingen en
jaarrekeningen) die wij hebben om meer vastgoed te verkopen (RIB 2010-124 en RIB 2011-35) kiezen
wij voor de tweede optie. Deze optie biedt meer zekerheid voor de Weggeefwinkel omdat de
opzegtermijn van één naar zes maanden gaat. Daarnaast biedt deze optie meer flexibiliteit voor de
verkoop van het perceel waar de Natuurtuin (Keerkring 118) is gesitueerd.
Voor de verkoop van vastgoed zijn de volgende risico’s aan de orde:
1. De waarde van het vastgoed daalt omdat de vastgoedmarkt niet aantrekt of verder inzakt.
2. De verkoop van vastgoed duurt langer omdat de processen voor herontwikkeling van diverse
locaties de nodige tijd vergt
3. Door vertraging in verkoop nemen de rente en beheerslasten toe.
Voor de Keerkring 118 wordt ingezet op maatwerk met ruimte voor ideeën uit de markt.
Keerkring 118 is begin april 2013 te koop gezet op onze verkoopwebsite (stadsmakelaar) nadat het
object door een makelaar is getaxeerd. Begin mei heeft zich een gegadigde voor de locatie Keerkring
118 gemeld. De gesprekken met deze partij zijn nog gaande en nog niet zover dat wij u kunnen
informeren over een aanstaande koop.
CONSEQUENTIES
De keuze voor optie 2 betekent voor de Weggeefwinkel een verbetering, zij hadden een opzegtermijn
van een maand en krijgen in de nieuwe overeenkomst een opzegtermijn van zes maanden. De
Natuurtuin heeft in de opgezegde gebruiksovereenkomst een stilzwijgende verlenging van een jaar. In
de nieuwe overeenkomst wordt vastgelegd dat levering van grond binnen zes maanden kan
plaatsvinden.
Hiermee behouden we de flexibiliteit om in lijn met de opdracht om vastgoed te verkopen dit vastgoed
tegen een zo goed mogelijke prijs te verkopen. Tegelijk bieden wij hiermee duidelijkheid aan de
Kopervereniging Koppel-Karmijn en Stichting Autonoom Centrum Amersfoort over de termijn
waarbinnen zij een andere plek moeten vinden.
Wij informeren uw Raad, Stichting Autonoom Centrum Amersfoort en de Bewonersvereniging
Koppel Karmijn zodra er sprake is van voorlopige koopovereenkomst (met ontbindende voorwaarde
van goedkeuring door college).
BETROKKEN PARTIJEN
Stichting Autonoom Centrum Amersfoort (Exploitant Weggeefwinkel); Bewonersvereniging Koppel
Karmijn (houder gebruiksovereenkomst natuurtuin); omwonenden en belangstellenden voor de
betreffende percelen;
Burgemeester en wethouders van Amersfoort,
de secretaris, de burgemeester,